Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Virtuaalioptikko Oy:n, Piilarikauppa.fi-verkkokaupan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Virtuaalioptikko Oy (2556633-4)
Osoite: Latukkakuja 7, 20320 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Nimi: Joni Öfverström
Sähköpostiosoite: joni@suomenvirtuaalioptikko.fi
Puhelin: 040 842 1893

3. Rekisterin nimi
Piilarikauppa.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Piilarikauppa.fi-verkkokaupan asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • nimi, osoite, sähköposti, IP-osoite

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
Piilarikauppa.fi-verkkokaupan asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

  • asiakkaan ilmoittamat tiedot
  • palvelun tuottamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot
  • asiakaspalveluyhteydenottojen yhteydessä esille tulleet tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

  • Checkout Finland Oy - verkkomaksut

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti, seuraavin toimenpitein:

  • Järjestelmät suojattu käyttäjätunnus/salasanamenettelyin
  • Eriytetyt käyttöoikeudet tehtävien mukaan, varmistamalla perusteltua tarvetta päästä käsiksi henkilötietoihin
  • Käyttämällä salausta ja suojattua yhteyttä kaikkiin henkilötietojen sähköisiin siirtoihin

9. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa, kuitenkin enintään kuusi (6) vuotta kuluttua tilauksesta,  perustuen kirjanpitolakiin. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mikäli Rekisterinpitäjä ei suostu poistamaan henkilötietoja rekisteristä, on Rekisterinpitäjän esitettävä perusteltu syy pyynnön esittäjälle.